Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 4
Đăng nhập
Lượt xem: 132

Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 của Bộ tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, có hiệu lực ngày 24/01/2022 và bãi bỏ các Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của B


1 2 3