TIN TỨC SỰ KIỆN

        HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM 2016

          Ngày 11 tháng 5 năm 2016, tại Kho bạc Nhà nước Cao Bằng, Khối Thi đua các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2016, tới dự hội nghị có các đồng chí là đại diện Lãnh đạo các đơn vị thành viên trong khối thi đua bao gồm: Kho bạc Nhà nước Cao Bằng, Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Cao Bằng, Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng, Cục Thuế tỉnh Cao Bằng.

- Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (có hiệu lực kể từ ngày 5/3/2016) (thay thế Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước).

Ngày 01 tháng 3 năm 2016 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 39/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 161/2012/TT-BTC Quy định chế độ kiểm soát thanh toán các khoản chi qua KBNN và Thông tư 40/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 hướng dẫn quản lý cam kết chi qua KBNN. Các Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2016.

Kho bạc Nhà nước Cao Bằng đăng tải công văn số 78/UBND-TH  thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN

(có tệp đính kèm). Các Sở ban ngành, UBND các huyện, các công ty, các đơn vị sử dụng ngân sách  nhừ nước được biết nghiên cứu thực hiện.

Thực hiện sự chỉ đạo của KBNN về việc chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành và chuẩn bị cho công tác khóa sổ quyết toán năm 2015, Ban lãnh đạo KBNN Cao Bằng xây dựng chương trình công tác thành lập các đoàn đến động viên cán bộ công chức KBNN các huyện trực thuộc.

KBNN Cao Bằng đăng tài các công văn ( có tệp đính kèm ) để các đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thuận tiện nghiên cứu, thực hiện theo các nội dung nêu trên./.

KBNN Cao Bằng  thông báo về việc triển khai công văn 17941/BTC-KBNN; nội dung như tệp đính kèm:

Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/ĐU ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Đảng ủy KBNN Cao Bằng. Ngày 25/11/2015 Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và triển khai một số văn bản chỉ đạo mới ban hành.

Thực hiện công văn số 10254/BTC-ĐT ngày 27/7/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức tạm ứng đối với các công việc của dự án được thực hiện theo hợp đồng; Kho bạc Nhà nước có công văn 2244/KBNN-KSC ngày 10 tháng 9 năm 2015 về việc triển khai thực hiện công văn số 10254/BTC-ĐT ngày 27/7/2015 của Bộ Tài chính; công văn số 1999/KBNN-KSC ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Kho bạc Nhà nước về việc phân công nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN.

Thực hiện Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng Về việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và giúp đỡ các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020;

Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-KBCB ngày 20/4/2015 của Giám đốc KBNN Cao Bằng Về việc thành lập tổ công tác giúp đỡ xã Quốc Dân, huyện Quảng Uyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020.

Pages

BĐ tỉnh Cao Bằng