KHO BẠC NHÀ NƯỚC CAO BẰNG ĐĂNG TẢI LUẬT NSNN 2015

Ngày 25/6/2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIII đã thông qua Luật NSNN (Ngân sách Nhà nước) số 83/2015/QH13 (sau đây gọi tắt là Luật NSNN năm 2015), thay thế Luật NSNN số 01/2002/QH11 (sau đây gọi tắt là Luật NSNN năm 2002). Luật có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017.

Mục tiêu của Luật NSNN mới bảo đảm tuân thủ Hiến pháp năm 2013, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thống nhất với Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật hiện hành có liên quan khác. Kế thừa và phát huy những mặt tích cực của Luật NSNN năm 2002; đổi mới phương thức quản lý NSNN phù hợp với thực tiễn phát triển Kinh tế -Xã hội của đất nước. Tăng cường phân cấp quản lý ngân sách, bảo đảm tính thống nhất của NSNN và vai trò chủ đạo của Ngân sách trung ương; đồng thời phát huy tính chủ động của ngân sách các cấp chính quyền địa phương trong quản lý và sử dụng NSNN. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tính minh bạch, dân chủ và công khai trong công tác quản lý NSNN; kiểm soát chặt chẽ hoạt động thu, chi ngân sách; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài chính - NSNN bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng. Tăng cường giám sát việc huy động, phân bổ, sử dụng vốn vay, trả nợ, quản lý nợ công, quản lý rủi ro; bảo đảm an toàn nợ và an ninh tài chính quốc gia; góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững. Tiếp thu những kinh nghiệm quốc tế về quản lý NSNN; vận dụng phù hợp với thực tiễn của Việt Nam; bảo đảm công tác quản lý NSNN từng bước phù hợp với thông lệ quốc tế.

 Luật NSNN năm 2015 thay thế Luật NSNN năm 2002, trong đó có nhiều quy định mới rất quan trọng làm thay đổi quy trình quản lý NSNN. Theo đó, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thay đổi phù hợp với những điểm mới của Luật NSNN.

Dưới đây là toàn văn nội dung của Luật NSNN, Nghị định và Thông tư mới.( Có các tệp đính kèm bên dưới )

 

BĐ tỉnh Cao Bằng