Kho bạc Nhà nước Cao Bằng Công bố triển khai Đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Thực hiện Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt “Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2020 với mục tiêu: Xây dựng KBNN hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển ổn định vững chắc trên cơ sở cải cách thể chế, chính sách, hoàn thiện tổ chức bộ máy, gắn với hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn lực. Đến năm 2020, các hoạt động KBNN được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại và hình thành Kho bạc điện tử” đáp ứng yêu cầu thực hiên cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong hệ thống KBNN theo hướng “một cửa, một giao dịch viên” theo Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng chính phủ, hệ thống KBNN đã nghiên cứu xây dựng và triển khai Đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước qua hệ thống KBNN” tại tất cả các đơn vị trên toàn quốc.

Nội dung chủ yếu của Đề án là thực hiện thống nhất một đầu mối kiểm soát tất cả các khoản chi ngân sách Nhà nước (NSNN) qua KBNN. Theo đó, các khoản chi NSNN và các nguồn vốn khác thanh toán qua KBNN sẽ được giao cho phòng Kiểm soát chi thực hiện thay vì hai phòng thực hiện như hiện nay (phòng Kế toán Nhà nước đối với các khoản chi thường xuyên; Phòng Kiểm soát chi đối với các khoản chi đầu tư XDCB và vốn Chương trình mục tiêu). Mục tiêu của Đề án này là nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án trong giao dịch chi NSNN với KBNN; cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa hồ sơ, chứng từ kiểm soát chi; tiến tới rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, chứng từ chi NSNN tại các đơn vị KBNN. Việc tập trung nhiệm vụ kiểm soát các khoản chi NSNN vào một phòng Kiểm soát chi là bước đi cần thiết để tiến tới thực hiện thanh toán điện tử theo đúng tinh thần Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Hôm nay, ngày 29 tháng 9 năm 2017 tại KBNN Cao Bằng đã tổ chức buổi lễ phát lệnh triển khai Đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước qua hệ thống KBNN”. Dự buổi lễ có các đồng chí trong Ban Giám đốc, cùng toàn thể công chức KBNN Cao Bằng. Đồng chí Hà Thanh Đức, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định về việc sắp xếp công chức theo Đề án được KBNN phê duyệt. Tại buổi lễ Đồng chí Nguyễn Thị Hương, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc KBNN Cao Bằng đã đọc thư động viên của đồng chí Tổng Giám đốc KBNN đến toàn thể công chức về tình hình triển khai Đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua KBNN”. Thư động viên của Tổng Giám đốc KBNN đã chia sẻ những khó khăn mà công chức KBNN phải trải qua khi triển khai Đề án và tin tưởng Đề án sẽ triển khai thành công, góp phần nâng cao vị thế của KBNN trong sự nghiệp phát triển Kinh tế - Xã hội của đất nước.
Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Hương, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc KBNN Cao Bằng đề nghị toàn thể công chức KBNN Cao Bằng từ các phòng KBNN tỉnh đến các KBNN huyện cùng quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức ban đầu, nỗ lực cố gắng thực hiện tốt Đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát chi NSNN qua KBNN” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để đến năm 2020 thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển KBNN theo đúng Kế hoạch của Kho bạc Nhà nước.
Kết thúc buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thị Hương đã tuyên bố phát lệnh triển khai thực hiện Đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát chi NSNN qua KBNN” tại KBNN Cao Bằng./.
Một số hình ảnh tại buổi lễ
                                                             Ảnh 1: Toàn cảnh buổi lễ
 
Ảnh 2: Đồng chí Nguyễn Thị Hương, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc KBNN Cao Bằng phát lệnh tại buổi lễ
 
 
 
 

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN KHO BẠC NHÀ NƯỚC CAO BẰNG