KẾT QUẢ 3 NĂM THỰC HIỆN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH KBNN

Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010 và Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của chính phủ quy định về Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành. Ngày 24/9/2014 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2456/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế hoạt động thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước (KBNN); KBNN ban hành Quyết định số 777/QĐ-KBNN ngày 26/9/2014 và Quyết định số 4088/QĐ-KBNN ngày 29/8/2017 về Quy trình thanh tra chuyên ngành KBNN.

Thanh tra chuyên ngành KBNN là quá trình kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật chuyên ngành KBNN trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước của đơn vị được giao dự toán chi Ngân sách nhà nước, dự án đầu tư sử dụng vốn Ngân sách nhà nước thực hiện kiểm soát chi qua KBNN, qua đó ngăn ngừa kịp thời hành vi vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua thanh tra.

Thanh tra chuyên ngành KBNN được triển khai từ năm 2016. Để việc triển khai được thuận lợi cũng như tránh gây tâm lý nặng nề phải thanh tra đối với các đơn vị sử dụng ngân sách, KBNN Cao Bằng đã tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 78/UBND-TH ngày 15/01/2016 về việc phối hợp với KBNN trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN. Qua 03 năm thực hiện, với 15 đối tượng thanh tra (09 đơn vị dự toán, 06 dự án đầu tư), KBNN Cao Bằng đã ban hành 15 bản kết luận thanh tra. Qua các cuộc thanh tra, đã giúp cho các đơn vị sử dụng ngân sách nắm được nguyên tắc quản lý, quy trình nghiệp vụ, hồ sơ kiểm soát thanh toán các khoản chi Ngân sách nhà nước qua KBNN và việc lưu trữ hồ sơ, chứng từ tại đơn vị. Tuy nhiên, qua công tác thanh tra chuyên ngành KBNN, có một số đơn vị dự toán vi phạm chế độ Nhà nước quy định về quản lý, thanh toán các khoản chi Kho bạc Cao Bằng đã kiến nghị thu hồi nộp trả NSNN hơn 15 triệu đồng; kiến nghị nộp các khoản thu bằng tiền mặt từ nguồn sự nghiệp vào tài khoản của đơn vị mở tại KBNN để quản lý chi tiêu trên 148 triệu đồng (đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ, tự đảm bảo một phần kinh phí); giảm trừ thanh toán, quyết toán gần 260 triệu đồng; đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, điều kiện chi NSNN cho 38 món chứng từ,...

Thông qua công tác thanh tra, các Đoàn thanh tra chuyên ngành đã tích cực tuyên truyền đến cơ quan, đơn vị dự toán chấp hành tốt các quy định pháp luật chuyên ngành KBNN, quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí NSNN cấp, đồng thời kiến nghị với cơ quan chủ quản của đơn vị dự toán thường xuyên quan tâm, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật chuyên ngành, quy định của cơ quan quản lý cấp trên. Các đơn vị sử dụng ngân sách nói chung, đơn vị được thanh tra nói riêng thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao cũng như thực hiện các dịch vụ công được cơ quan nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ.

Qua việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành KBNN. Mặc dù kết quả đạt được chưa như kỳ vọng, nhưng cũng là sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, công chức bộ phận Thanh tra kiểm tra, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc là nguồn động viên kích lệ kịp thời đến cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, mặc dù với nguồn nhân lực còn hạn chế nhưng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thanh tra kiểm tra được giao.

Để công tác thanh tra chuyên ngành KBNN ngày càng phát huy hiệu quả, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, góp phần cải cách thủ tục hành chính thông qua việc kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ quy định của pháp luật không phù hợp với yêu cầu quản lý, tăng cường vai trò trách nhiệm của thủ trưởng, kế toán trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Phòng Thanh tra kiểm tra Kho bạc Nhà nước tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành tại Kho bạc Nhà nước Cao Bằng. Bên cạnh đó rất cần sự quan tâm và kết hợp chặt chẽ của các cấp các ngành trong quá trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, ban hành kết luận thanh tra, thực hiện kiến nghị kết luận thanh tra./.

 

Tin bài : Vi Văn Phong, Nguyễn Hải Nam

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN KHO BẠC NHÀ NƯỚC CAO BẰNG