Hướng dẫn lập báo cáo Tài chính Nhà nước

Kho bạc Nhà nước Cao Bằng đăng tải tài liệu HD lập báo cáo tài chính gồm các tệp đính kèm theo:

1.ND 25.ND-CP ngay 14.03.2017 - ve BCTCNN

2. TT 99 2018 TT BTC 01.11.2018 HUONG DAN LAP BC TAI CHINH

3. TT 133- BTC huong dan bao cao tai chinh nha nuoc

4. CV 2728 huong dan lap BCTCNN

5. CV1800 huong dan lapp BCTCNN

6. CV 5772 KBNN đinh chinh CV 2728 ve Bao cao Tai chinh

7. Cong van 2636 KBNN-KTNN trien khai của KBNN

  7.1 Phu luc kem theo CV2636

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN KHO BẠC NHÀ NƯỚC CAO BẰNG