Hướng dẫn lập báo cáo Tài chính Nhà nước

Kho bạc Nhà nước Cao Bằng đăng tải tài liệu HD lập báo cáo tài chính gồm các tệp đính kèm theo:

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN KHO BẠC NHÀ NƯỚC CAO BẰNG