KHO BẠC NHÀ NƯỚC CAO BẰNG THÔNG BÁO THỜI GIAN GIAO NHẬN CHỨNG TỪ NIÊN ĐỘ 2016

Công văn 18300/BTC-KBNN ngày 23/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2016 trên TABMIS.

Thông tư 319/2016/TT-BTC ngày 13/12/2016 của Bộ Tài chính quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang năm 2017.

Công văn 5524/KBNN-KSC ngày 23/12/2016 về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác kiểm soát chi NSNN cuối năm 2016 và tháng đầu năm 2017.

Công văn 699/KBCB-KTNN ngày 28/12/2016 của Kho bạc Nhà nước Cao Bằng về việc thông báo thời gian giao nhận chứng từ, đối chiếu, xác nhận số liệu ngân sách niên độ 2016

BĐ tỉnh Cao Bằng