Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Văn bản liên quan đến nghiệp vụ Kế toán

1.Cam kết chi

2016.03.01 TT 40-BTC sửa đổi thông tư 13.2008.pdf

2008.11.27 TT 13-2008-TT-BTC hướng dẫn thực kiện kiểm soát cam ket chi.pdf

89_2021_TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính.pdf

2022_NĐ số 67_NĐ-CP_Sửa đổi bổ sung điều 4 NĐ số 166_2018_NĐ-CP_25.12.2018.pdf

2. Chi đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND

2012.09.20 NQ 524 CHẾ ĐỘ CHI TIÊU ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI.pdf

2017.03.02 QĐ 472 KHOÁN CHI HỌP ĐỐI VỚI ĐBQH CHUYÊN TRÁCH.pdf

2017.07.14 NQ16.2017 CHI ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND.pdf

2020.12.07 HD 2106 . VPQH HD QUẢN LÝ SD KINH PHÍ HĐ CỦA ĐOÀN ĐBQH (1).pdf

Nghị quyết số 100_2021_NQ-HĐND ngày 10 12 2021 _ Quy định một số chế độ, định mức chi đảm bảo cho hoạt động HĐND các cấp tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2025.pdf

3.Chương trình 30a và 135 giai đoạn 2016 2020

2015.09.09 NĐ 75 chính sách bảo vệ phát triển rường giai đoạn 2015-2020.pdf

2016.06.27 TTLT 93-BTC-BNNPTNT hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng KP sự nghiệp thực hiện ND 75.2015 của Chính phủ.pdf

2016.09.02 QĐ 1722 phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.pdf

2016.10.10 QĐ 41 quy chế quản lý điều hành chương trình mục tiêu quốc gia.pdf

2016.10.31 QĐ 48 nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vũng 2016-2020.pdf

2016.12.27 NĐ 168 quy định về khoán rừng.pdf

2016.12.30 TT 349-2016-TT-BTC thanh quyết toán chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.pdf

2017.02.15 TT 15.2017.BTC sử dụng KP sự nghiệp CT MYQG giảm nghèo 2016-2020.pdf

2017.03.23 CV SỐ 1082-KBNN-KSC kiẻm các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.pdf

2017.07.12 CV SỐ 3256-KBNN-KSC kiểm soát chi KP sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia 2016-2020.pdf

4.Kế toán nghiệp vụ:

2017.07.28 TT 77 chế độ kế toán NSNN và hoat động nghiệp vụ KBNN.doc

Thông tư 19_2020_TT-BTC ngày 31 03 2020 Sửa đổi, BS Thông tư 77_2017_TT-BTC.pdf

5.Lĩnh vực an ninh quốc phòng:

2017.05.19 TT 55-BTC quản lý sử dụng ngân sách đối với an ninh quốc phòng.pdf

6.Lĩnh vực Giáo dục:

2015.02.10 NĐ 86 thu quản lýt học phi mien giảm hoc phi giai đoạn 2020-2021.pdf

2016.03.30 TTLT 09-TTLT-BGDT hướng dẫn thực hiện NĐ 86.2015.pdf

2016.07.18 NĐ 116.2016 Hỗ trọ hoc sinh ở xã thôn đặc biệt khó khăn.pdf

2017.05.09 NĐ 58 chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tâp đói với học sinh dân tộc ít người.pdf

2018.06.27 QĐ 775 phe duyệt CT mục tiêu GD vùng núi dan tộc khó khăn2016-2020.pdf

2020.09.08 ND 105 quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.pdf

2020.09.25 NĐ 116.2020 Hỗ trọ học phí sinh viên sư phạm.pdf

2021.08.01 NĐ 77 quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.pdf

Nghị định số 81_2021_NĐ-CP ngày 27 08 2021 của Chính phủ.pdf

Thông tư số 86_2018_TT-BTC ngày 18 09 2018.pdf

Quyết định số 2994_QĐ-UBND ngày 31 12 2020 của UBND tỉnh Cao Bằng.pdf

Quyết định số 955_QĐ-SGD&ĐT ngày 20 11 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.pdf

Quyết định số 1121_QĐ-SGDĐT ngày 31 12 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.pdf

Thông tư số 83_2021_TT-BTC ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính.pdf

Nghị quyết số 85_2021_NQ-HĐND ngày 10 12 2021 _ Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực GD và ĐT trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.pdf

2023.nq-so-59.nq-hdnd-muc-thu-phi-gdmn-ptcl-gdtx-nam-hoc-2023-2024-tren-dia-ban-tinh-cao-bang.pdf

2023.NĐ số 97.NĐ-CP Sửa đổi- bổ sung một số điều của NĐ số 81.2021.NĐ-CP ngày 27.8.2021.pdf

2023.TT số 77.TT-BTC Bãi bỏ TTLT số 35.2003.TTLT-BTC-BGDĐT ngày 17.4.2003.pdf

7.Lĩnh vực Khoa học công nghệ:

2013.06.18 Luât 29.2013.QH13 Luật khoa học công nghệ.pdf

2014.1.17 NĐ 95 cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học công nghệ.pdf

2015.04.22 TTLT 55.2015.TTLT.BTC.BKHCN quyết toán KP nghiên cứu khoa hoc công nghệ.pdf

2015.12.30 TTLT 27.2015.TTLT.BKHCN.BTC.pdf

2022.7.11_TT số 67.2022.TT-BTC của BTC HD về nghĩa vụ thuế khi DN trích lập, sd Quỹ phát triển KH-CN của DN.pdf

2023.tt-so-64.tt-btc-bai-bo-ttlt-cua-btc-bkhcn-va-ttlt-so-207.2013.pdf

2023.TT số 64.TT-BTC Bãi bỏ các TTLT của BTC- BKHCN và TTLT số 207.2013.TTLT-BTC-BKHCN ngày 25.12.2013.pdf

2023.TT số 21.TT-BKHCN Ban hành ĐM dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ.pdf

8.Lĩnh vực KSC Thường xuyên chung:

2002.10.17 NĐ 130.2005.ND.CPchế độ KP tự chủ cơ quan hành chính nhà nước.doc

2006.04.25 ND43CP Đơn vị sự nghiệp công lập.doc

2009.11.23 Luật 40 Luật khám bệnh chữa bệnh.DOC

2012.10.15 NĐ 85 cơ chế tài chính đối với cơ sở KHám chữa bệnh công lập.pdf

2013.10.07 NĐ 117 Sửa đổi một số điều NĐ 130.2005.pdf

2013.11.26 Luật 43_Luật dauthau.pdf

2014.06.18 Luật 50_xaydung.pdf

2015.02.14 NĐ 16 Cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập y tê văn hóa.pdf

2015.06.25 Luat NSNN 2015 so 83.pdf

2016.12.21 NĐ 163 Nghi dinh huong dan Luat NSNN.PDF

2016.10.10.NĐ 141 co chế tụ chủ đơn vị sự nghiệp công lập kinh tế và khách.pdf

2016.12.30 TT 344-BTC quản lý Ngân sách xã và hoạt động tài chính ngân sách xã.pdf

2016.12.30 TT 344-BTC quản lý Ngân sách xã và hoạt động tài chính ngân sách xã.pdf

2017.05.30 TTLT 71-bnv-BTC quy định ché độ tự chủ đói với cơ quan nhà nước thưch hiện NĐ 130.pdf

2017.06.21 Luật 15 Luật quản lý tài sản công.pdf

2019.01.11 NĐ 04 quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô.pdf

2019.04.10 NĐ 32 quy định giao nhiệm vụ đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ công.pdf

2019.06.13 Luật 39 Luật đầu tư công.pdf

2020.01.20 ND 11.2020.NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính KBNN.pdf

2020.06.17 Luật 60 luat-xay-dung-sua-doi-nam-2020.pdf

2020.06.22 TT 62-2020 Kiểm soat các khoản chi NSNN quan KBNN.pdf

2020.06.30 QĐ 3519 quy trình xử lý luân chuyển chứng từ tại KBNN cấp tỉnh.pdf

2020.07.17 NQ số 30.2020 Quy định chức danh số luowng mức phụ cấp khong chuyên chach cấp xã.PDF

2020.12.16 QD 57 hỗ trợ nan nhân chất dộc da cam.pdf

2021.06.21 NĐ 60 cơ chế tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập.pdf

NQ_08.2018.NQ.HĐND ve mức chi Đại đoàn kết Mặt trận tổ quốc.PDF

Quyết định số 1813_QĐ-TTg ngày 28 10 2021 của Thủ tướng CP.pdf

Nghị định số 145_2021_NĐ-CP ngày 19 11 2021 Điều chỉnh,SĐ, BS một số chính sách trong PC Covid-19.pdf

2023_tt-so-52.2023.tt-btc-hd-sd-kinh-phi-nsnn-chi-thuong-xuyen-ho-tro-dn.pdf

2023.tt-so-10.tt-bnv-hd-thuc-hien-luong-co-so-voi-cac-cq-tc-dvsncl-mttqvn-tccc-xh-va-hoi.pdf

2023.tt-so-46.tt-btc-bai-bo-tt-so-98.2017.tt-btc.pdf

2023.tt-so-51.tt-btc-hd-xay-dung-du-toan-nsnn-nam-2024-khtc-ns-3-nam-2024-2026.pdf

2023.cv-so-4123.kbnn-ksc-thanh-toan-ldhd-theo-nd111.2023.nd-cp.pdf

2023.cv-so-4450.kbnn-ksc-thay-the-noi-dung-hach-toan-ke-toan-tai-diem-4-cv-so-4123.kbnn-ksc.pdf

Thông tư số 15_2022_TT-BTC ngày 04 03 2022 _ Quy định quản lý và SD KP thực hiện CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DT thiểu số và miền núi 2021-2030.pdf

Thông tư số 17_2022_TT-BTC ngày 08 03 2022 _ Hướng dẫn quản lý, SD KP thực hiện đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2025”.pdf

Thông tư số 22_2022_TT-BTC ngày 30 03 2022 _ Hướng dẫn QL, SD KP TX thực hiện CT trọng điểm QG PT toán học GĐ 2021-2030.pdf

Thông tư số 26_2019_TT-BTC ngày 10 05 2019 _ Hướng dẫn việc lập dự toán, QL, SD và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước.pdf

Thông tư số 31_2019_TT-BTC ngày 05 06 2019 _ Hướng dẫn việc lập dự toán, QL, SD và quyết toán KP thực hiện chính sách tinh giản biên chế.pdf

Thông tư số 33_2022_TT-BTC ngày 09 06 2022 _ Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 26_2019_TT-BTC.pdf

Thông tư số 117_2021_TT-BTC ngày 22 12 2021 _ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31_2019_TT-BTC.pdf

2022_NQ số 116_NQ-CP_Phương án phân loại tự chủ TC của ĐVSNCL trong năm 2022.pdf

2022_TT số 47_TT-BTC_HD xây dựng dự toán NSNN năm 2023, KHTC-NSNN 03 năm 2023-2025.pdf

2022_TT số 52_TT-BTC_HD 1 số điều NĐ số 45_2021_NĐ-CP ngày 31.3.2021 của CP về TL,TC và HĐ của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX.pdf

2022_TT số 56_TT-BTC_HD 1 số ND về cơ chế tự chủ tài chính của ĐVSNCL, XL tài sản, TC khi tổ chức lại, giải thế ĐVSNCL.pdf

TT-58-BTC QĐ ND và mức chi TH 1 số HĐ của CTĐTđào tạo lại NCKN nguồn NL ĐƯYC cuộc CMCN lần 4.pdf

2022-TT số 69.2022.QH15 của QH Về dự toán NSNN 2023.pdf

2022-TT số 70.2022.QH15 của QH Về phân bổ NSTW 2023.pdf

2022-TT số 61.2022.TT-BTC của BTC HD lập dt,sd,thanh quyết toán KPTC thực hiện bt,ht,tái định cư khi NN thu hồi đất.pdf

2022-TT số 78.2022.TT-BTC của BTC Về tổ chức thực hiện dự toán NSNN 2023.pdf

2023_nd-so-24.2023.nd-cp-quy-dinh-luong-co-so-voi-cb-cc-vc-va-llvt.pdf

2023_nd-so-33.2023.nd-cp-cb-cccx-hdkct-o-xa-thon-to-dan-pho.pdf

2023_tt-so-22.2023.tt-btc-bai-bo-tt-so-42.2017.tt-btc-ngay-28.4.2017.pdf

2023_tt-so-27.2023.tt-btc-qd-muc-thu-nop-quan-ly-phi-tham-dinh-thiet-ke-dtxd.pdf

2023_tt-so-28.2023.tt_btc-qd-muc-thu-nop-quan-ly-phi-tham-dinh-du-an-dtxd.pdf

2023_tt-so-32.2023.tt-btc-hd-su-dung-kpctx-cua-nsnn.pdf

2023_tt-so-42.2023.tt-btc-qd-co-che-tai-chinh-boi-duong-cb-ld-ql-bang-nsnn.pdf

2023.tt-so-68.tt-btc-bai-bo-04-tt-do-btc-ban-hanh-lien-quan-den-linh-vuc-ngoai-giao.pdf

2023.tt-so-72.tt-btc-phan-loai-thanh-lap-sat-nhap-giai-the-dvsncl-linh-vuc-tai-chinh.pdf

2023.NĐ số 72.NĐ-CP Quy định TCĐM sử dụng xe ô tô.pdf

2023.QĐ số 7118.QĐ-KBNN QTKSTT chi trả cho cá nhân qua TK và TĐTT Bảng Mẫu 09 trên DVC.pdf

2023.CV số 7017.KBNN-KSC vướng mắc khấu trừ thuế GTGT theo K5 Đ13 TT số 80.2021.TT-BTC.pdf

2024.TT số 02.TT-BTC Bãi bỏ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính.pdf

2024.TT số 17.TT-BTC Kiểm soát-thanh toán các khoản chi TX qua KBNN.pdf

2024. QĐ số 447.QĐ-BTC TTHC sửa đổi-BS-thay thế trong lĩnh vực KBNN.pdf

9.Lĩnh vực TABMIS:

2014.08.27 TT 123-2014-TT-BTC tổ chức vận hành khai thác hệ thống TABMIS.pdf

2022-CV số 13579.BTC-KBNN của BTC Về hướng dẫn CT khóa sổ KT niên độ 2022 trên TABMIS.pdf

10..Lĩnh vực Thu NSNN:

2013.11.06 TT 156-1 hướng dẫn luật QL thuế.pdf

2013.11.06 TT 156-2 hương dẫn luâtu QL thuế.pdf

2014.08.25 TT 119 BTC sửa đổi bổ sung TT 156 và các thông thư khác về thu NSNN.pdf

2015.03.23 CV 5406-BTC-TCT khấu trừ thuế GTGT theo TT 156.2013.pdf

2015.06.25 Luật NSNN số 83 2015.pdf

2015.11.20 Luật 88 Luật kế toán nhà nước.pdf

2015.11.25 Luật 97 Luật phi lệ phi.pdf

2016.08.23 NĐ 120.CP-HD THI HÀNH PHÍ, LỆ PHÍ.pdf

2016.12.08 NQ 69-2016-NQ-HDND phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi 2017-2020.pdf

2016.12.20 CV SỐ 35-2016-QĐ-UBND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi.pdf

2016.12.21 NĐ 163 hướng dẫn luật NSNN.pdf

2016.12.26 TT 328 hướng dẫn về các khoản thu NSNN qua KBNN.pdf

2016.12.30 NĐ 174 hướng dẫn luật kế toán.pdf

2018.09.27 NĐ 130 2018 ND-CP Hướng dẫn thi hành luật giao dịch điện tử.pdf

2016.12.30 TT 342 hướng dẫn nghị định 163.pdf

2018.09.27 NĐ 130 2018 ND-CP Hướng dẫn thi hành luật giao dịch điện tử.pdf

2018.12.24 NĐ 165 giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.pdf

2019.06.13 Luật 38 Luật quản lý thuế.pdf

2020.03.31 TT 18 HƯớng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại KBNN.pdf

2020.03.31 TT 19.2020.BTC sửa đổi bổ sung TT số 77.2017 của BTC về chế hộ KT KBNN.pdf

2020.09.22 cong-van-85112-ct-ttht-2020-ve-viec-khau-tru-2-thue-gtgt.pdf

2020.12.20 phụ luc theo TTHN 48 của Bộ Tài chính.pdf

2020.12.20 Thông tư hợp nhất số 48 về NGhị định 163 hướng dẫn luật NSNN.pdf

Thông tư số 72_2021_TT-BTC ngày 17 08 2021 sửa đổi, BS Thông tư 328_2016_TT-BTC.pdf

11152_BTC-KBNN ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính đính chính TT số 72_2021_TT-BTC.pdf

2023_CV số 2275.KBNN-THPC HD TQHT đối với thu từ VPHC đã nộp NSNN không do Thuế, HQ quản lý 

2023.tt-so-60.tt-btc-muc-thu-che-do-thu-nop-mien-cap-bien-phuong-tien-gtcgdb.pdf

2023.tt-so-61.tt-btc-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-dang-ky-giao-dich-dam-bao.pdf

2023.tt-so-62.tt-btc-sua-doi-bo-sung-tt-so-25.2021.tt-btc.pdf

2023.tt-so-59.tt-btc-thu-phi-trong-linh-vuc-y-te.pdf

2023.tt-so-44.nd-cp-giam-thue-gtgt-theo-nq-so-101.2023.qh15.pdf

2023.NĐ số 82.NĐ-CP Sửa đổi- bổ sung một số điều của NĐ số 120.2016.NĐ-CP ngày 23.8.2016.pdf

2023.NĐ số 90.NĐ-CP Quy định mức thu- nộp- miễn- quản lý và sử dụng phí đường bộ.pdf

2024.TT số 07.TT-BTC Quy định mức thu-phí TĐCGP-VBCTCTC-CN nước ngoài NCKK vùng biển VN.pdf

2024.TT số 10.TT-BTC Quy định mức thu-nộp-QLSD phí thẩm định ĐGTLKS và lệ phí CGPHĐ khoáng sản.pdf

2024.TT số 09.TT-BTC Quy định mức thu-nộp-QLSD phí thẩm định CGCNĐK HĐ bán hàng đa cấp.pdf

2024.TT số 11.TT-BTC Quy định mức thu-nộp-QLSD phí khai thác và SD tài liệu địa chất- khoáng sản.pdf

2024.TT số 12.TT-BTC Quy định mức thu-nộp-QLSD phí thẩm định HSCGCN ATSH biến đổi gen.pdf

2024.QĐ số 449.QĐ-BTC ĐC-bổ sung Bảng giá lệ phí trước bạ ô tô-xe máy.pdf

 11.Lĩnh vực Thương binh xã hội chinh sách:

2014.10.24 TTLT 29.2014.TTLT.BLDTBXH.BTC chinh sách trợ giúp xã hội.doc

2018.11.14 TT 101-btc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.pdf

Nghị định số 20_2021_NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ.pdf

Nghị định số 75_2021_NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ.pdf

Thông tư số 76_2021_TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính.pdf

Thông tư số 03_2022_TT-BTC ngày 12 01 2022 _ Quy định QL, sử dụng KPSN từ nguồn vốn NSNN thực hiện các CT phát triển công tác XH, TGNKT,TGXH....pdf

2022_TT số 44_TT-BTC_QL và SD kinh phí CTX TH chính sách, chế độ ưu đãi và thân nhân của NCC với CM và người TT tham gia KC.pdf

2022-TT số 62.2022.TT-BTC của BTC QĐ việc QL,SD KPSN từ NSNN thực hiện CĐ cai nghiện ma túy bắt buộc,gia đình,cộng đồng,sau cai nghiện.pdf

2023_tt-so-47.2023.tt-btc-bai-bo-ttlt-so-213.2023.ttlt.btc-bldtbxh.pdf

2023.nd-so-42.nd-cp-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bhxh-tcht.pdf

2023.nd-so-55.nd-cp-sua-doi-bo-sung-nd-so-75.2021.nd-cp.pdf

2023.tt-so-06.tt-bldtbxh-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bhxh-tcht.pdf

12.Lĩnh vực thông tin truyền thông:

2010.03.23 TT 08.2010 CHẾ ĐỘ PC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, BỒI DƯỠNG TRONG LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH.pdf

2014.03.14 NĐ 18 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT TRONG LĨNH VỰC BÁO CHÍ XUẤT BẢN.pdf

2016.12.26 TT 47.2016 QUY ĐỊNH ĐẦU TƯ MUA SẮM SẢN PHẨM DV CNTT SX TRONG NƯỚC.pdf

2018.04.20 TT 03.2018 BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VỀ SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH.pdf

2020.04.24 TT 09.2020 ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT VỀ SX CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH.pdf

Thông tư số 40_2020_TT-BTTTT ngày 30 11 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.pdf

2023_TT số 15.2023.TT-BTC HD thu, nộp và hạch toán KĐG vào QDVVTCIVN đến năm 2025

2023_TT số 20.2023.TT-BTC QĐ mức thu,nộp,QL,SD phí duy trì tên miền Internet

2023.tt-so-63.tt-btc-sua-doi-bs-quy-dinh-phi-le-phi-khuyen-khich-sd-dvc-truc-tuyen.pdf

13..Linh vực tư pháp:

2016.11.11 TT 244_2016_TT-BTC Quy định quan lý thu nôp dử dụng phí tư pháp.pdf

14.Lĩnh vực Văn hóa thể thao:

NQ 19 2019 HDND tinh CB chế độ DD HLV VĐV tập luyện và thi đấu.doc

NQ 11 2012 UBND CB BD VDV HS TRg NK, giải thi đấu TDTT.docx

ND 152 2018 ND-CP chế độ HLV VDV tap luyen thi dau.PDF

QD 901 2021 UBND tinh CB chi tien thuong cac giai TDTT.pdf

TT 86 2020 TT BTC dinh duong HLV VDV thành tích cao.PDF

QD_14_2015 TTG PC ưu đãi nghề chế độ bồi dưỡng nghệ thuật biểu diễn.pdf

TT 26-2006 TT BVHTT PCĐH, NGUY HIỂM VÀ BD BẰNG HV ĐỐI VỚI CBCCVC VĂN HÓA - TT.doc

TTLT 46_2016_TTLT_BTC_BVHTTDL chế độ QL đặc thù đội TTLĐ.pdf

NGHỊ ĐỊNH 18 2014 NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2014 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT TRONG LĨNH VỰC BÁO CHÍ, XUẤT BẢN.docx

nghi dinh 21 2015 thay th nd 61.PDF

Nghị quyết số 79_2021_NQ-HĐND ngày 10 12 2021 _ Chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Cao Bằng.pdf

2022_TT số 54_TT-BTC_ QĐ về QL,SD kinh phí CTX từ NSNN thực hiện đề Đề án đào tạo, bồi dương TN trong lĩnh vực VH,NT,TDTT.pdf

2023.qd-so-965.qd-ttg-sua-doi-bs-dvsnc-tai-muc-i-kem-theo-qd-so-156.qd-ttg.2022.pdf

15.Mở tài khoản tại Ngân hàng:

2019.08.30 TT 58-BTC Thông tư qui định về quản lý và sử dụng tài khoản của KBNN mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Ngân hàng thương mại.pdf

16.Mở và sử dụng TK tại KBNN:

QD 90 BTC MA DVNS.doc

185_2015_TT_BTC.pdf

2018.02.22 CV SO 2086-BTC-KBNN Huong dan ghi ma du phong.PDF

2018.02.28 CV SÔ 760-KBNN-KTNN huong dan hach toan ma du phong.PDF

2020.03.31 TT 18-BTC hướng dẫn mơ và sử dụng tai khoản.PDF

2020.07.01 CV 3546 hướng dẫn Thông tu 18.pdf

CV 16343-BTC-THTK huong dan cap ma NHNS doi voi BQL DA.PDF

17.Mua sắm:

2016.02.26 QĐ 08 mua săm tập trung của Thủ tướng.pdf

2016.02.26 TT 35 hướng dẫn mua sắm tập trung của BTC.pdf

2016.03.29 TT 58 BTC quy định chi tiết về mua sắm duy trì hoạt động của Nhà nước tai các cơ quan đơn vị.pdf

2017.12.26 NĐ 151 hướng dẫn Luật quản lý tài sản công.pdf

2017.12.29 TT 144 Sửa đổi bổ sung Thông tư số 151.2017.pdf

2017.12.31 QĐ 50 Tiêu chuẩn đinh mức máy móc thiêt bị.pdf

2018.02.13 CV 41 của Chính phủ đính chính NĐ 151.pdf

2018.05.30 NĐ 85 quy định tiêu chuẩn định mức xe ô tô đối với lực lượng vũ trang.pdf

2018.07.12 NQ 05.2018.NQ.HĐND phân caoá quản lý Tài sảng trên địa bàn tỉnh CB.pdf

2018.10.19 QĐ 32.2018.QĐ.UBND phân câó quản lý sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.pdf

2019.04.22 TT 24-BTC hướng dẫn NĐ 04 mua sắm định mức sử dụng ô tô.pdf

2019.12.11 Nghi quyết số 41.2019. sửa đỏi bổ sung NQ số 05.2018.pdf

2020.08.25 QĐ 22.202.QĐ UBND quy định phân cấp thẩm quyền bàn hành tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc chuyên dung của cơ quan thụ.PDF

2020.10.30 QĐ 25 Sửa đỏi bổ sung phân câp quản lý tài sản công trên địa bàn theo QĐ 32.2018 của IBND tỉnh.pdf

2022-TT số 68.2022.TT-BTC của BTC Sửa đổi bổ sung TT số 58.2016.TT-BTC việc SD vốn NN để mua sắm HĐ thường xuyên của CQNN.pdf

18.Mục lục NSNN:

2016.12.21 TT 324 của BTC quy định về Mục lục NSNN.pdf

Thông tư số 93_2019_TT-BTC ngày 31 12 2019 sửa đổi, BS TT 324_2016_TT-BTC.pdf

2022_TT số 51_TT-BTC_Sửa đổi, BS một số điều của TT số 324_2016_TT-BTC_21.12.2016 của BTC.pdf

19.Ngân sách xã:

2011.12.05 NĐ 112 công chức xã phường thị trấn.doc

2019.04.24 NĐ 34 sửa đổi bổ sung một số quy định về các bộ công chức cấp xã.pdf

2020.07.17 NQ số 30.2020 Quy định chức danh số luowng mức phụ cấp khong chuyên chach cấp xã.PDF

2020.07.17 NQ số 31.2020 hỗ trợ cán bộ cấp xã do xắp sếp dôi dư.PDF

2020.08.21 QD 20 UBND quy định số lương, chức danh CB CC xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh CB.PDF

2020.12.16 NQ 47 Mức hỗ trọ hoạt động khuyến nông ngu.pdf

2020.12.31 QĐ 2840 QĐ phân loại ĐVHC cấp xã tỉnh Cao Bằng.pdf

2023_tt-so-50.2023.tt-btc-hd-phuong-thuc-chi-luong-cs-nd-so-24.2023-va-tro-cap-cb-xa-nd-so-42.2023.pdf

2023.tt-so-11.tt-bnv-hd-thuc-hien-dieu-chinh-tcht-voi-cb-xa-phuong-thi-tran-gia-yeu-da-nghi-viec-.pdf

20.Sửa chữa trên 500 triệu:

2016.01.18 TT 08-BTTC quản lý thanh toán vôn sdầu tư thuộc NSNN.pdf

2016.06.30 TT 108-BTCsửa đổi bổ sung thông tư 108.pdf

2017.09.18 TT 92-BTC hết hiêu lục 15.9.2021 đc thay thế bởi 65.2021 KSC KP bảo trì cai tạo nâng cấp cơ sở vật chất.pdf

2018.05.24 TT 52 BTC sửa đổi bổ sung Thông tư số 08.2016 của BTC.pdf

2018.11.14 TT 101-btc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.pdf

2019.06.03 QĐ 2611 SUA DOI 5657-KBNN.pdf

2019.12.10 CV 6973 SUA DOI QUY TRINH 5657.pdf

2020.02.20 TT 10-BTC quyết toán dự án hoàn thành từ nguồn NSNN.pdf

2021.03.03 NĐ 15 của CP quy định chi tiết một số điều QL dự án đàu tư xây dựng.pdf

2021.07.29 TT 65-2021-TT-BTC quản lý sử dung quyết toán KP sửa chữa tài sản công Thay thế TT 92.2017.pdf

21.Thu chi tiền mặt qua KBNN:

2013.12.31 NĐ 222.2013.ND.CP quy định về thanh toán tiền mặt.pdf

2017.02.15 TT 13-2017-TTBTC quy định quản lý thu chi tiền mătỵ qua hệ thông KBNN.pdf

2017.04.20 TT SỐ 33-2012-TT-BTC ché độ quan rlý tiền mặt giấy tờ có giá.pdf

2018.12.28 TT 135-BTC Thong tu huong dan bao quan tai san tam thu tam giu tai KBNN.pdf

2018.12.28 TT 136-BTC Sửa đổi thông tu 13.2017.pdf

22.Vi phạm hành chính KBNN:

2019.07.11 NĐ 63 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN.pdf

2019.12.19 TT 87 xướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN.pdf

2020.05.25 CV 2682-KBNN HUONG DAN TT87.pdf

Công văn số 3262_KBNN-THPC ngày 05 07 2022 _ về việc triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý Vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn.pdf

23.Lĩnh vực Y tế

Nghị định số 16_NĐ-CP ngày 08 02 2021 của Chính phủ.pdf

Thông tư số 08_2019_TT-BYT ngày 31 05 2019 của Bộ Y tế.pdf

Quyết định số 2626_QĐ-BYT ngày 28 05 2021 của Bộ Y tế.pdf

Quyết định số 3753_QĐ-SYT ngày 05 11 2020 của Sở Y tế.pdf

Quyết định số 3754_QĐ-SYT ngày 05 11 2020 của Sở Y tế.pdf

Quyết định số 3759_QĐ-SYT ngày 05 11 2020 của Sở Y tế.pdf

Quyết định số 3772_QĐ-SYT ngày 05 11 2020 của Sở Y tế.pdf

2023_tt-so-58.2023.tt-btc-bai-bo-tt-so-26.2018.tt-btc-qd-va-sd-ctmt-y-te-dan-so-2016.pdf

24. Lĩnh vực giao dịch điện tử

87_2021_TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính.pdf

2023_cv-so-2286.qd-kbnn-quy-trinh-tttd-khoan-chi-dien-nuoc-dvvt.pdf

25.Lĩnh vực Nông ngiệp và PTNT

Thông tư sô 84_2021_TT-BTC ngày 04 10 2021 sửa đổi, BS TT 75_2019_TT-BTC.pdf

2023_TT số 21.2023.TT-BTC QĐ quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CTPTLNBV GĐ 2021-2025

2023_tt-so-21.2023.tt-btc-ql-va-sd-kinh-phi-ct-phat-trien-lam-nghiep-ben-vung-gd-2021-2025.pdf

26.Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

2022_QĐ số 353_QĐ-TTg_Phê duyệt DS huyện nghèo, xã ĐBKK vùng bãi ngang, VB và HĐ GĐ 2021 - 2025.pdf

2022_NĐ số 27_NĐ-CP_Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các CTMTQG.pdf

2022_CV số 4797KBNN-KSC_Về việc tổ chức quán triệt công tác KSC CTMTQG.pdf

2022_QĐ số 1090_QĐ-TTg_Phê duyệt CTQG PT khai thác thủy sản HQ, bền vững GĐ 2022 - 2025 định hướng 2030.pdf

2022-NQ số 19.CT-TTg của TTCP đẩy nhanh tiến độ giải ngân ĐTC,thực hiện 03 CTMTQG tháng còn lại 2022,nâng cao XD KHĐTC 2023.pdf

2023_nd-so-38.2023.nd-cp-sua-doi-bo-sung-nd-so-27.2022.nd-cp-ngay-19.4.2022.pdf

2023_tt-so-55.2023.tt-btc-qd-ql-sd-qt-kinh-phi-nsnn-thuc-hien-ctmtqg-gd-2021-2025.pdf

2023.nq-so-72.nq-hdnd-thu-tuc-trinh-tu-ke-hoach-pa-ho-tro-sx-cac-ctmtqg-2021-2025-tren-dbtcb.pdf

2024.KH 415.KH-UBND KH thực hiện CTMTQG GNBV năm 2024 trên địa bàn CB.pdf

2024.KH 596.KH-BCĐ KH-GS-ĐG thực hiện CTMTQG DTTS năm 2024 trên địa bàn CB.pdf

2024.KH 672.KH-UBND KH-GS-ĐG thực hiện CTMTQG GNBV năm 2024 trên địa bàn CB.pdf

27.Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

2022_QĐ số 90_QĐ-TTg_Phê duyệt CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.pdf

2022_TT số 01_TT-BXD_HD hỗ trợ nhà ở cho HN,HCN trên ĐB các huyện nghèo thuộc CTMTQG GNBV GĐ 2021-2025.pdf

2022_TT số 46_TT-BTC_QL, SD và quyết toán KP SN từ nguồn NSTW thực hiện CTMTQG GNBV GĐ 2021-2025.pdf

2022- TT 06-2022-BTTTT về GNBV.PDF.pdf

28.Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc tiểu số và miền núi

2021_QĐ số 1719_QĐ-TTg_Phê duyệt CTMTQG PTKT-XH vùng ĐBDTTS và MN GĐ I_2021 - 2025.pdf

2022_TT số 02_TT-UBDT_HD thực hiện CTMTQG PTKT-XH vùng ĐBDTTS và MN GĐ 2021-2030_GĐ I_2021-2025.pdf

2022_TT số 15_TT-BTC_QL,SD kinh phí SN thực hiện CTMTQG PTKT-XH vùng ĐBDTTS và MN GĐ I_2021-2025.pdf

2022_TT số 12_TT-BNNPTNT_HD về lâm nghiệp TH CTPTLN, CTMTQG PT KT-XH vùng ĐBDTTS và MN GĐ 2021-2025,GĐ I 2021-2025.pdf

2023_tt-so-29.2023.tt-btc-bai-bo-ttlt-so-225.2012.ttlt-btc-bkhdt-btttt-ngay-26.12.2012.pdf

2023.tt-so-02.tt-ubdt-sua-doi-bo-sung-tt-so-02.2022.tt-ubdt-ctmtqg-ptkt-xh-dbdtts-va-mn-gd-2021-2023-gdi-2021-2025.pdf

29.Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

2022_QĐ số 263_QĐ-TTg_Phê duyệt CTMTQG XDNTM GĐ 2021 - 2025.pdf 

2022_TT số 05_TT-BTTTT_HD thực hiện ND09 thuộc TP số 02,ND02 thuộc TP số 08 CTMTQG XDNTM GĐ 2021-2025.pdf

2022_TT số 53_2022_TT-BTC_QL và SD kinh phí SN từ nguồn NSTW thực hiện CTMTQG XDNTM GĐ 2021 - 2025.pdf

2022_TT số 05_TT-BNNPTNT_HD 1 số ND thực hiện CTMTQG XD NTM GĐ 2021-2025 thuộc phạm vi QLNN của BNNPTNT.pdf

30.Lĩnh vực phục hồi di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh

2022_NĐ số 67_NĐ-CP_Sửa đổi bổ sung điều 4 NĐ số 166_2018_NĐ-CP_25.12.2018.pdf

2022-TT số 71.2022.TT-BTC của BTC QĐ QL,SD KPSN thực hiện CTBT và PHBV di sản văn hóa VN 2021-2025 và CT số hóa DSVHVN 2021-2030.pdf

31.Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bản tỉnh CB

2022-NQ số 54.2022.NQ-HĐND của HĐNDCB QĐ về lồng ghép vốn, huy động vốn và tỷ lệ DA CTMTQG 2021-2025 địa bàn CB.pdf

2022-NQ số 60.2022.NQ-HĐND của HDDNDCB Hỗ trợ XD chuồng trại gia súc 2022-2025 địa bàn CB.pdf

2022-NQ số 62.2022.NQ-HĐND của HĐNDCB QĐ ND HT,mẫu HS,trình tự TTDA,KHSX,chọn đơn vị thuộc CTMTQG 2021-2025 địa bàn CB.pdf

2022-NQ số 64.2022.NQ-HĐND của HĐNDCB hỗ trợ nhà tạm,dột nát trên địa bàn CB 2021-2025.pdf

2022-NQ số 69.2022.NQ-HĐND của HĐNDCB bổ sung nội dung,mức chi,mức hỗ trợ từ NSTW thực hiện CTMTQG địa bàn CB 2021-2025.pdf

2022-QĐ số 1476.2022.NQ-UBND của UBNDCB danh mục loại DA cơ chế đặc thù các CTMTQG địa bàn CB, 2021-2025.pdf

2022-HD số 2436.2022.NQ-UBND của UBNDCB về mẫu HS,trình tự TTDA,KHSX,lựa chọn đơn vị thuộc CTMTQG 2021-2025 địa bàn CB.pdf

2022-QĐ số 29.2022.NQ-UBND của UBNDCB QĐ phân cấp QL,tổ chức thực hiện CTMTQG 2021-2025 địa bàn CB.pdf

 2023_KH số 629.KH-UBND thực hiện CTMTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và MN GĐ I 2021-2025

2023_KH số 1194.KH-UBND KH giám sát, đánh giá thực hiện CTMTQG GNBV năm 2023 trên ĐBCB

 2023_NQ số 08.2023.NQ-HĐND sửa đổi bổ sung Điều 5 của NQ số 01.2022.NQ-HĐND ngày 25.5.2022

2023_NQ số 09.2023.NQ-HĐND sửa đổi bổ sung Điều 5 của NQ số 02.2022.NQ-HĐND ngày 25.5.2022

2023_QĐ số 211.QĐ-UBND phê duyệt ĐA khai thác VLXD tại chỗ cho CT, DA thuộc CTMTQG GĐ 2022-2025

32.Lĩnh Vực Tài nguyên và Môi trường:

2023_tt-so-31.2023.tt-btc-sua-doi-bo-sung-tt-so-02.2017.tt-btc-ngay-06.01.2017.pdf

2023_tt-so-34.2023.tt-btc-qd-muc-thu-nop-quan-ly-sd-tham-dinh-dkhddv-quan-trac-moi-truong.pdf

2023_tt-so-35.2023.tt-btc-qd-muc-thu-nop-quan-ly-sd-tham-dinh-do-an-quy-hoach.pdf

2023_tt-so-38.2023.tt-btc-qd-muc-thu-nop-quan-ly-sd-tham-dinh-bcdg-tac-dong-mt-do-tw-tham-dinh.pdf

2023_nd-so-27.2023.nd-cp-qd-phi-bao-ve-moi-truong-doi-voi-khai-thac-khoang-san.pdf

2023.tt-so-65.tt-btc-quy-dinh-muc-thu-nop-quan-ly-va-sddl-ve-moi-truong.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chung nhan Tin Nhiem Mang